Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 1 april 2023

 

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aan gegeven of uit de context anders blijkt:
Amslod: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Amslod BV gevestigd aan de Blankenstein 260 te Meppel, ingeschreven bij de 
a: KvK onder nummer 62541218;
Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen de klant en Amslod.
b: Klant: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die met Amslod een overeenkomst aangaat.
c: Consument: De klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.
d: Elektrische fiets: De elektrische fiets die door Amslod geleverd wordt.
e: Accessoire: Het product, niet zijnde een elektrische fiets, dat door Amslod geleverd wordt.
f: Product: Ieder product, zoals elektrische fiets of accessoire, dat door Amslod geleverd wordt.
g: Winkel: De fysieke verkoopruimte van Amslod waar de klant een bestelling bij Amslod kan plaatsen.
h: Maatwerk product: Het product dat is vervaardigd op basis van specificaties van de klant, dat niet geprefabriceerd is en dat op basis van
i. individuele keuzes en/of beslissingen van de klant is gemaakt.
j. Website: De website https://amslod.nl/ die door Amslod wordt beheerd en waar producten besteld kunnen worden.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten tussen Amslod en de Klant.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldend als zij schriftelijk of via de e-mail door Amslod zijn bevestigd.
2.3 Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden stemt de klant ermee in dat Amslod via de e-mail en telefonisch communiceert.
2.4 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige  bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Amslod vervangen  worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5 Amslod heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Ieder aanbod van Amslod is vrijblijvend.
3.2 Kennelijke fouten en vergissingen op de website binden Amslod niet.
3.3 Amslod heeft het recht prijzen en acties aan te passen.
3.4 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat: 
- de klant de digitale overeenkomst heeft ondertekend. Amslod verstrekt de klant via de e-mail een afschrift van de overeenkomst.
- de klant een papieren kooporder heeft ondertekend. De klant ontvangt een kopie van de ondertekende kooporder.
- de klant succesvol via de website een bestelling heeft geplaatst. De klant ontvangt via de e-mail een bevestiging van de bestelling. Als de klant deze bevestigingse-mail niet heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met Amslod.

 

Artikel 4. Betaling

4.1 Facturatie geschiedt vooraf dan wel, als door beide partijen overeengekomen is, in termijnen.
4.2 De kosten voor een eventuele (fiets)verzekering, dient de consument rechtstreeks te voldoen aan diens verzekeringsmaatschappij; de polisvoorwaarden van de verzekering zijn van toepassing. Amslod is enkel bemiddelaar bij de totstandkoming van de verzekering en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uitsluiting of weigering door de verzekeraar, dan wel het niet (correct) tot stand komen/activeren van de verzekering.
4.3 De betaalmogelijkheden voor een bestelling die via de Amslod webshop geplaatst is, staan uitdrukkelijk vermeld op de website. Er zijn passende maatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.
4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. De consument is de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de consument in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incasso Kosten.
4.5 Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle door Amslod elektrische fietsen geleverde producten blijven eigendom van Amslod totdat de consument al hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd volledig aan Amslod heeft betaald.
5.2 De zaak is voor risico van de consument vanaf het moment van bezorging. Bij tenietgaan of achteruitgaan van het geleverde door een oorzaak die niet aan verkoper kan worden toegerekend blijft de koopsom volledig verschuldigd.
5.3 Zolang de eigendom van de afgeleverde producten niet op de consument is overgegaan, mag de consument de producten niet verpanden of andere zekerheidsrechten op deze zaken vestigen.

 

Artikel 6. Aflevering

6.1 Amslod levert elektrische fietsen in heel Nederland en België m.u.v. de Wadden(eilanden).
6.2 De op de website vermelde levertijden voor de producten zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
6.3 Onder leverweek wordt verstaan de in de overeenkomst vermelde leverweek. Deze leverweek wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen.
6.4 Communicatie over de aflevering van de elektrische fiets gebeurt per e-mail of telefonisch.
6.5 Het accessoire besteld bij aanschaf van de elektrische fiets, wordt tijdens de aflevering gemonteerd.
6.6 Zodra de elektrische fiets is bezorgd gaat het risico van het product over op de klant.

 

Artikel 7. Amslod Webshop

7.1 De hoogte van de verzendkosten van de bestelling die via de Amslod webshop geplaatst is, wordt voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst via de website aan de klant kenbaar gemaakt.
7.2 Het accessoire dat via de Amslod webshop besteld is, wordt via pakketpost bezorgd. Na verzending ontvangt de klant een verzendbevestiging via de e-mail. Hierin staat een link waarmee de klant het pakket met zijn bestelling kan volgen.
7.3 Als het product is bezorgd, gaat het risico van het product over op de klant.
7.4 Een via de webshop besteld product kan niet geruild worden voor een ander product. Als de consument het product wenst te ruilen, dan dient hij een beroep te doen op zijn herroepingsrecht en vervolgens een nieuwe bestelling te plaatsen.

 

Artikel 8. Conformiteit, keuren en garantie

8.1 Als eigenaar van een Amslod elektrische fiets krijgt u garantie. Amslod garandeert hiermee dat de elektrische fiets vrij is van eventuele constructie-, materiaalen/of fabricagefouten voor zover dat volgt uit de garantiebepalingen. 
8.2. Indien gedurende de geldende garantieperiode het product defect blijkt te zijn vanwege gebreken dan zal Amslod binnen het garantiegebied deze onderdelen (laten) vervangen. Alle vervangen onderdelen en producten worden eigendom van Amslod.
8.3. Garantie kan uitsluitend worden ingeroepen binnen de relevante garantieperiode en op vertoon van de defecte elektrische fiets. Deze garantie vervalt wanneer het frame- of serienummer is gewijzigd, gewist, verwijderd of onleesbaar gemaakt.
8.4. De fabrieksgarantie is van toepassing op uw elektrische fiets en is daarom overdraagbaar op voorwaarde dat bewijs van verandering van eigendom wordt geleverd en het product in goede staat was bij overdracht van eigenaar.
8.5. De meest actuele en geldende garantievoorwaarden en -bepalingen vindt u op amslod.nl.

 

Artikel 9. Gebruik van de elektrische fiets

9.1 De elektrische fiets is gebouwd om gebruikt te worden op een openbare en verharde weg.
9.2 Na constatering van een gebrek aan de elektrische fiets, mag de elektrische fiets niet meer gebruikt worden, tenzij er sprake is van een dermate klein gebrek dat het gebruik van de elektrische fiets geen risico voor gevaar of ongelukken met zich meebrengt of dat het verder gebruiken van de elektrische fiets geen gevolgschade of extra schade aan de elektrische fiets met zich meebrengt of met zich mee kan brengen.

 

Artikel 10. Onderhoud

10.1 Wij vragen om de elektrische fiets voor de eerste onderhoudsbeurt aan te bieden binnen een periode van 6 maanden na aankoop, of, wanneer zich dat eerder voordoet, zodra een kilometerstand van 500 kilometer wordt bereikt. Daaropvolgende onderhoudsbeurten vragen we jaarlijks uit te laten voeren (om de 12 maanden), of als daar eerder sprake van is telkens om de 4.000 kilometer.
10.2 Amslod biedt de klant bij aankoop van een elektrische fiets de mogelijkheid om verschillende onderhoudspakketten aan te schaffen. Met het een onderhoudspakket heeft u gedurende een periode van 3 of 5 jaren, jaarlijks recht op een onderhoudsbeurt. Maakt u veel gebruik van de elektrische fiets dan heeft u gedurende 3 of 5 jaren recht op onderhoud na elke 4.000 gereden kilometers.
10.3 Een onderhoudspakket geldt alleen i.c.m. de aanschaf van een nieuwe Amslod elektrische fiets. 
10.4 Het onderhoudscontract is persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar.

 

Artikel 11. Klachten

11.1 Klachten over het ontvangen product kunnen worden ingediend via het online klachtenformulier op www.amslod.nl/ of telefonisch. Amslod streeft ernaar binnen 14 dagen een eerste inhoudelijke reactie geven. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Amslod binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 12. Herroepingsrecht

12.1 Als de overeenkomst buiten de winkel of via de website tot stand is gekomen, dan heeft de consument het recht zich gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de consument de gehele bestelling van Amslod heeft ontvangen. Voorbeeld; U sluit op 1 maart een overeenkomst buiten een winkel. De laatste dag waarop u het herroepingsrecht kan uitoefenen is dan 15 maart. Is dit een zaterdag, zondag of feestdag, dan eindigt de termijn op de eerstvolgende werkdag om 24:00 uur.
12.2 Wil de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de consument dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling aan Amslod kenbaar te maken.
12.3 Als de consument op elektronische wijze aan Amslod kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Amslod na ontvangst van deze melding de consument een ontvangstbevestiging.
12.4 Nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht dient de consument het product aangekocht via de Amslod webshop binnen 14 dagen aan Amslod terug te sturen. 
12.5 Indien de herroepen overeenkomst betrekking heeft op een elektrische fiets en de elektrische fiets wordt op verzoek van consument door Amslod opgehaald, dan bedragen de kosten voor het ophalen €100,- per elektrische fiets.
12.6 Gedurende de herroepingsperiode zal de consument zorgvuldig omgaan met het product. Eventuele beschadigingen worden in mindering gebracht bij restitutie van het aankoopbedrag
12.7 Amslod zal bij een herroeping zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat Amslod het product heeft ontvangen reeds betaalde gelden restitueren. Amslod betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht.
12.8 Voor een geleverd maatwerk product is het herroepingsrecht niet van toepassing volgens, in overeenstemming met de wet. Indien het herroepingsrecht niet van toepassing is omdat het een maatwerk product betreft, dan wordt de consument daarop gewezen door Amslod voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst.
12.9 Het herroepingsrecht zoals hierboven omschreven in dit artikel geldt uitdrukkelijk niet voor overeenkomsten die tot stand zijn gekomen in een winkel.

 
Artikel 13. Aansprakelijkheid en verjaring
13.1 Amslod kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden; enige daad of nalatigheid van de klant.
13.2 Amslod is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer Amslod is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het door de klant verkeerd opgeven van een afleveradres.
13.3 De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Amslod is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
13.4 Als de klant of een derde wijzigingen aanbrengt aan het door Amslod geleverde product, sluit Amslod iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
13.5 Amslod is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan het product, door verkeerd of ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruikshandleiding of gebruik in strijd met de bestemming waarvoor het product gebouwd of vervaardigd is.
13.6 Het deelnemen aan het verkeer brengt altijd risico’s met zich mee. Amslod is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor gevaarlijke situaties, ongevallen of botsingen met de elektrische fiets. Amslod is niet aansprakelijk voor schade, zoals lichamelijk letsel, overlijden, materiële schade of schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken van de elektrische fiets, tenzij Amslod op grond van productaansprakelijkheid aansprakelijk is. De klant is er te allen tijde zelfverantwoordelijk voor dat hij en/of een derde voorzichtig omgaat met de elektrische fiets. Het gebruik van de elektrische fiets is geheel voor risico van de klant.
13.7 Amslod kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan doordat de klant het geleverde product niet goed heeft onderhouden of heeft verwaarloosd.
 
Artikel 14. Overmacht
14.1 Amslod is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. 
14.2 Amslod heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Amslod haar verbintenis had moeten nakomen.
14.3 In geval van overmacht is Amslod niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Amslod als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad. 
14.4 Indien het wegens een overmachtssituatie tijdelijk niet mogelijk is voor Amslod om de overeenkomst uit te voeren, dan heeft de klant niet 
zijnde een consument niet het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. In een dergelijk geval wordt de leveringstermijn verlengd 
met de periode dat de overmachtssituatie voortduurt.

Artikel 15. Inruil van oude elektrische fiets aan Amslod en korting
15.1 Amslod kan bij de levering door de klant van zijn oude elektrische fiets of stadsfiets aan Amslod besluiten een korting te geven op de prijs voor de elektrische fiets of stadsfiets die de klant bij Amslod koopt. Deze gegeven korting ongeacht de hoogte van de korting:
- is niet gebaseerd op de waarde van de oude elektrische fiets of stadsfiets van de klant;
- dient nimmer te worden aangemerkt als de inruilprijs voor de oude elektrische fiets of stadsfiets van de klant;
- dient niet te worden aangemerkt als tegenprestatie voor de levering van de oude elektrische fiets of stadsfiets aan Amslod.
15.2 De klant schenkt de oude elektrische fiets of stadsfiets aan Amslod. Op het moment dat de klant zijn oude elektrische fiets of stadsfiets aan Amslod heeft geleverd, heeft de eigendomsoverdracht van deze elektrische fiets of stadsfiets plaatsgevonden en is Amslod eigenaar geworden van deze elektrische fiets of stadsfiets. De klant garandeert dat hij bevoegd is de aan Amslod geleverde elektrische fiets of stadsfiets te schenken. Herroeping van de schenking door de klant is niet mogelijk.
15.3 De schenking van de oude elektrische fiets of stadsfiets aan Amslod en de koop van de nieuwe elektrische fiets bij Amslod zijn twee aparte overeenkomsten, een schenkingsovereenkomst en een koopovereenkomst. Dit betekent dat als de koop van de nieuwe elektrische fiets, om wat voor een reden dan ook, wordt ontbonden, dit geen gevolgen heeft voor de schenking van de oude elektrische fiets of stadsfiets door de klant aan Amslod. Bij een ontbinding van de koopovereenkomst wordt enkel de koop ongedaan gemaakt. De schenkingsovereenkomst wordt bij de ontbinding van de koopovereenkomst niet ongedaan gemaakt en terugvordering door de klant van zijn oude aan Amslod geleverde elektrische fiets is niet mogelijk. Amslod zal in het geval van ontbinding van de koopovereenkomst de klant een vast bedrag van uitkeren van € 350 ter compensatie van de schenking een elektrische fiets en van €50 ter compensatie van de schenking van een stadsfiets.
 
Artikel 16. Persoonsgegevens 
16.1 Amslod verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de klant het privacyreglement van Amslod raadplegen, zie https://amslod.nl/privacy-statement/.
 
Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
17.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
17.2 Alle geschillen tussen de klant en Amslod zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Amslod gevestigd is. De consument heeft 1 maand de tijd nadat Amslod zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
x
loader
Bezig met laden...