Amslod garantievoorwaarden

Hieronder zetten we de garantievoorwaarden die van toepassing zijn op Amslod elektrische fietsen voor je op een rij.

Laatst bijgewerkt op 1 april 2023

 

1. Garantie
1.1. Als eigenaar van een Amslod elektrische fiets krijg je fabrieksgarantie. Amslod garandeert hiermee dat de fietsen vrij zijn van eventuele constructie-, materiaal- en/of fabricagefouten voor zover dat volgt uit de garantiebepalingen.
1.2. Indien gedurende de fabrieks- (artikel 2) of verlengde garantie (artikel 3) periode het product defect blijkt te zijn vanwege gebreken dan zal Amslod binnen het garantiegebied (artikel 7) deze onderdelen (laten) vervangen. Alle vervangen onderdelen en producten worden eigendom van Amslod.
1.3. Garantie kan uitsluitend worden ingeroepen binnen de relevante garantieperiode en op vertoon van de defecte elektrische fiets. Deze garantie vervalt wanneer het frame- of serienummer gewijzigd, gewist, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.
1.4. De fabrieksgarantie is van toepassing op jouw elektrische fiets en is daarom overdraagbaar op voorwaarde dat bewijs van verandering van eigendom wordt geleverd en het product in goede staat was bij overdracht van eigenaar.
1.5. De door Amslod op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.


2. Fabrieksgarantie
2.1. De fabrieksgarantietermijn gaat in op de afleverdatum van de fiets zoals vermeld op het garantiecertificaat van de betreffende elektrische fiets.
2.2. Onderdelen vervangen in de garantieperiode door Amslod en met goedkeuring van Amslod, vallen onder de standaard garantietermijn van de fiets. Er gaat dus niet een nieuwe termijn lopen.
2.3. Voor showroommodellen of tweedehands elektrische fietsen geldt mogelijk een beperkte garantie.

Mechanische en elektrische onderdelen
2.4. Amslod geeft 10 jaar garantie op constructie- en/of materiaalfouten op het frame en vaste voorvorken.
2.5. Op verende voorvorken geldt een garantie gedurende een periode van 2 jaar op constructie- en/of materiaalfouten.
2.6. Amslod geeft 2 jaar garantie op het lakwerk van het frame en de voorvork indien er sprake is van materiaal- en/of fabricagefouten. Ook op chroomdelen geldt een garantietermijn van 2 jaar bij roestvorming.
2.7. Voor elektrische onderdelen die deel uitmaken van jouw Amslod elektrische fiets, zoals de motor, de controller, de display inclusief -kabels en de oplader geldt een garantietermijn van 2 jaar.
2.8. Op slijtageonderdelen, zoals binnen- en buitenband, ketting, tandwielen, remblokken of -schijven en rem- en versnellingskabels wordt geen garantie gegeven tenzij er sprake is van constructie- en/of materiaalfouten. Ook slijtage op de volgende onderdelen van de elektrische fiets valt buiten de garantie: handvatten, zadel, pedalen en snelbinders.
2.9. Voor alle overige onderdelen geeft Amslod 2 jaar garantie, mits goed onderhouden.

 

Accu elektrische fiets
2.10. Amslod geeft 2 jaar garantie na aflevering van de elektrische fiets op de accu. Mocht de accu defect gaan binnen de garantieperiode dan wordt deze kosteloos vervangen voor een vervangende accu door Amslod.
2.11. Accu’s van elektrische fietsen zijn onderhevig aan slijtage. Na verloop van tijd vermindert de capaciteit van de accu. Gebruikelijke afname van 15% accucapaciteit per jaar valt niet binnen de garantievoorwaarden. Mocht de accucapaciteit sneller afnemen ontvang je in het eerste jaar kosteloos een nieuwe accu. In het tweede jaar ontvang je van Amslod kosteloos een gereviseerde accu.

Voorbeeld:
 Je hebt een Amslod Milton E-MV-540 aangeschaft met 540 Wh accu op 1 januari 2023. Je laat jouw accu testen op 14 maart 2025 aangezien jouw actieradius is verminderd. De accu levert nu nog 400 Wh. Amslod rekent per jaar een afname van 15% wat betekent:
Eind jaar 1: 540 Wh – 15% = 459 Wh
Eind jaar 2: 459 Wh – 15% = 390 Wh
Je accu is 2 jaar en 2 maanden oud en valt daarmee met 400 Wh binnen het normale verlies. Je kunt dan ook geen aanspraak maken op garantie.
2.12. Indien de accu defect is geraakt als gevolg van diepteontlading doordat de accu compleet leeg is, te lang niet is opgeladen of niet vaak genoeg is opgeladen dan valt dit niet onder de garantie. Een accu dient na het eerste gebruik minstens elke 2 maanden éénmaal opgeladen te worden.
2.13.     De actieradius is afhankelijk van verschillende factoren en valt niet onder de garantie. Naast de accucapaciteit spelen ook de gekozen motorondersteuning, de geografische omstandigheden, het wegdek, de weersomstandigheden, de trapfrequentie en het gewicht van de gebruiker en de bagage, evenals de bandenspanning een belangrijke rol. De afgegeven actieradius valt derhalve buiten de garantie.
2.14. Aan het einde van de levensduur van de accu moet deze retour worden gestuurd naar Amslod. Amslod zal zorgdragen voor een correcte recycling van de accu.

 

3. Verlengde productgarantie
3.1. Bij aanschaf van verlengde productgarantie wordt de garantietermijn van 2 jaar voor mechanische en elektronische onderdelen verlengd naar 5 jaar met uitzondering van hetgeen omschreven in artikel 2.6 en 2.8.
3.2. Ook de op de accu (artikel 2.10) wordt de garantietermijn verlengd van 2 naar 5 jaar. Mocht de accu in deze verlengde periode defect gaan dan kun je kiezen voor de aanschaf van een nieuwe of gereviseerde accu tegen gereduceerd tarief. In het 3de jaar wordt 75% van de kosten door Amslod vergoed, in het 4de jaar 50% en in het 5de jaar 25%.
3.3. Met uitzondering van hetgeen benoemd in deze paragraaf gelden de algemene garantievoorwaarden onverminderd in het geval van de verlengde productgarantie.
BELGIË +32 11 98 83 07 amslod.com/be NEDERLAND Blankenstein 260 7943 PG, Meppel +31 38 202 0808 amslod.nl


4. Garantie-uitsluitingen
4.1. Bovenstaande garantievoorwaarden zijn niet van toepassing wanneer:  
a) De veiligheidsvoorschriften of gebruiksaanwijzingen niet in acht zijn genomen.  
b) De elektrische fiets niet regelmatig is onderhouden door een (erkend) Amslod monteur.
Onderhoud
Om je garantie te behouden vragen wij je om je elektrische fiets voor de eerste onderhoudsbeurt aan te bieden binnen een periode van 6 maanden na aankoop, of zodra een kilometerstand van 500 kilometer wordt bereikt (wat zich eerder voordoet). Daaropvolgende onderhoudsbeurten vragen we je jaarlijks uit te laten voeren (om de 12 maanden), of als daar eerder sprake van is telkens om de 4.000 kilometer.  
c) De fiets onjuist en/of onzorgvuldig gebruikt is of niet in overeenstemming met de bestemming van de fiets gebruikt is, zoals verhuur, commerciële en/of wedstrijdactiviteiten of andere doeleinden dan waarvoor de fiets werd ontworpen.  
d) De schade het gevolg is van reparaties, wijzigingen of andere ingrepen die niet door een (erkend) Amslod monteur zijn uitgevoerd aanvaard Amslod geen garantieaanspraak.  
e) De schade of het defect niet aan Amslod valt toe te rekenen. Daarvan is onder andere sprake in het geval van een val of ongeval, aantoonbare invloed van derden (bijv. vandalisme), dan wel schade die is ontstaan door transport van de fiets op fietsendragers of aanhangers, brand- of waterschade en schade door omstandigheden als storm, corrosie, inwerking van vocht, enzovoort.  
f) De elektrische fiets is opgevoerd, waardoor de fiets meer vermogen krijgt dan wettelijk is toegestaan of dat de trapondersteuning niet stopt als de bestuurder stopt met trappen of als de fiets een snelheid van meer dan 25 km/u bereikt.  
g) Accessoires onjuist zijn gemonteerd of originele onderdelen zijn vervangen waardoor de Amslod fiets niet langer overeenkomt met de originele staat en specificaties.  
h) Het maximale belasting die de elektrische fiets, of een onderdeel van de elektrische fiets (bijv. de voor- en/of achterdrager), kan dragen is overschreden. Het maximale gewicht (elektrische fiets inclusief rijder en bagage) is 140 kg.  
i) De fiets gebruikt blijft worden ondanks reeds geconstateerde schade en/of gebreken, tenzij er sprake is van een dermate klein gebrek dat het gebruik geen risico meebrengt voor verdere schade aan de elektrische fiets.
4.2. Amslod wordt uitdrukkelijk uitgesloten voor aansprakelijkheid van schade aan (onderdelen van) de elektrische fiets als gevolg van:  
a) Foutieve afstelling/spanning van je stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleur set, remmen of wielen zijn verkeerd afgesteld of gespannen zonder dat Amslod daarvan een verwijt kan worden gemaakt.  
b) Onderdelen zoals de binnen- en buitenband, ketting, tandwielen, remblokken of -schijven en rem- en versnellingskabels zijn niet of niet tijdig vervangen door een (erkend) Amslod monteur.  
c) Als er sprake is van gebruikelijke slijtage aan onderdelen zonder dat er sprake is van constructie-, materiaal en/of fabricagefouten.

 

5. Garantie-onderdelen
5.1. Gedurende de geldende garantieperiode zullen alle onderdelen waarvan door Amslod is vastgesteld dat er sprake is van constructie-, materiaal- en/of fabricagefouten naar keuze van Amslod gerepareerd of vervangen worden. Als er sprake is van fabrieksgarantie, dan brengt Amslod geen arbeids- of voorrijkosten in rekening.
5.2.  Voor aanvullende garantie geldt dat de materiaalkosten voor het defecte onderdeel voor rekening van Amslod zijn. Met uitzondering van de accu, hiervoor geldt een afbouwgarantie. In het geval van service aan huis wordt gedurende de verlengde garantieperiode een bedrag van €30,- aan voorrijkosten gerekend. Daarnaast zijn de arbeidskosten, gemaximaliseerd tot één uur, voor rekening van de eigenaar van de fiets.
5.3. Amslod kan te allen tijde kosten in rekening brengen als de klacht of garantieaanvraag wordt afgewezen op basis van de Amslod garantievoorwaarden en voor het herplaatsen van accessoires of onderdelen.
5.4. Amslod kan niet garanderen dat onderdelen en kleuren leverbaar blijven. Als het originele onderdeel niet meer leverbaar is, mag Amslod een gelijkwaardig alternatief onderdeel leveren. Indien revisieonderdelen voorhanden zijn, mogen deze voor de reparatie gebruikt worden.


6. Garantie-aanspraak
6.1. Klachten en garantieaanvragen moeten – als je dat onder de garantie wilt laten vallen – altijd worden behandeld door Amslod. Amslod is te allen tijde het eerste aanspreekpunt en zal onmiddellijk na het optreden van een defect op de hoogte worden gebracht. Vervolgens zal Amslod vaststellen of er sprake is van constructie-, materiaal- en/of fabricagefouten. Als dat zo is, bepaalt Amslod of het onderdeel gerepareerd, vervangen of vergoed wordt.


7. Garantie-gebied
7.1. Het garantiegebied is beperkt tot Nederland en België, met uitzondering van de Waddeneilanden.
7.2. De garantie dekt geen transport-/verzendkosten, noch risico's verbonden aan het transport van uw product naar en van een (erkend) Amslod servicepunt.


8. Aansprakelijkheid
Een door Amslod gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van Amslod in voor eventueel geleden schade door de eigenaar of door derden. De aansprakelijkheid van Amslod strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Amslod voor gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover zulks voortvloeit uit een dwingende wettelijke rechtsbepaling.


9. Wijziging garantievoorwaarden
Amslod behoudt zich het recht voor om de garantievoorwaarden te wijzigen. De meest actuele voorwaarden van de Amslod garantie zijn te vinden op amslod.nl.

x
loader
Bezig met laden...