Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van AMSLOD en de aan haar direct gelieerde organisaties. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle personen die contact hebben met AMSLOD met uitzondering van haar werknemers. Meer concreet betekent dit dat deze privacyverklaring van toepassing is op:

klanten, bezoekers, sollicitanten, opdrachtnemers (waaronder zzp-ers en leveranciers voor zover natuurlijke personen) en andere relaties van AMSLOD;
bezoekers van de websites van AMSLOD, of een aan deze domeinnaam gelieerde domeinnaam.

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. In deze privacyverklaring worden de volgende definities gebruikt:

1.a. AMSLOD: de gebruiker van deze privacyverklaring: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMSLOD B.V., statutair gevestigd te Zwolle en kantoorhoudende aan Blankenstein 260, (7943 PG) te Meppel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62541218;
1.b. betrokkene: degene op wie de persoonsgegevens die worden verwerkt betrekking hebben. Met andere woorden: de persoon van wie persoonlijke informatie wordt verwerkt;
1.c. overeenkomst: de overeenkomst tussen AMSLOD en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die AMSLOD aanbiedt;
1.d. website: de website www.amslod.nl die door AMSLOD wordt beheerd;
1.e. profilering: het verwerken van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van de betrokkene geëvalueerd worden met als doel zijn persoonlijke voorkeuren, interesses, online zoekgedrag, locatie te analyseren of te voorspellen;

1.f. persoonsgegevens: alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Met andere woorden: alle informatie die identificeert of gebruikt kan worden om de betrokkene te identificeren.

 

ARTIKEL 2. PERSOONSGEGEVENS
2.1. Voor AMSLOD is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt AMSLOD volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
2.2. AMSLOD gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
2.3. AMSLOD verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens (via de website) aan AMSLOD heeft verstrekt of wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met AMSLOD.
2.4. AMSLOD verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens;
2.4.a. voor- en achternaam;
2.4.b. adres;
2.4.c. postcode en woonplaats;
2.4.d. telefoonnummer;
2.4.e. e-mailadres;
2.4.f. geboortedatum;
2.4.g. bankrekeningnummer;
2.4.h. geslacht;
2.4.i. IP-adres;
2.4.j. Surfgedrag;
2.4.k. Locatiegegevens.
2.5. AMSLOD verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.
2.6. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. AMSLOD kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. AMSLOD raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de betrokkene er van overtuigd is dat AMSLOD zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de betrokkene contact op te nemen met AMSLOD middels de contactgegevens opgenomen in artikel 13.1 en dan zal AMSLOD de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

 

ARTIKEL 3. GRONDSLAG EN DOELEINDEN VAN DE VERWERKING
3.1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen. In geval van profilering is dit de toestemming van de betrokkene.  Wij gebruiken soms ook de volgende gronden: (i) het gebruik is nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen; (ii) in noodsituaties: het gebruik is nodig om een vitaal belang van de betrokkene of van een ander te beschermen; (iii) wij hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik, tenzij uw belang of het belang van een derde op privacy zwaarder weegt.
3.2. AMSLOD verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
3.2.a. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
3.2.b. het uitbrengen van een offerte en/of aanbod aan betrokkene;
3.2.c. het tot stand komen van de overeenkomst;
3.2.d. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst of te reageren op de door u gestelde vragen of klachten;
3.2.e. het onderhouden van een klantrelatie met de betrokkene;
3.2.f. het opbouwen en bijhouden van een personeelsbestand;
3.2.g. het sturen van een factuur;
3.2.h. het voldoen aan administratieve plichten;
3.2.i. om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief te sturen, zie ook artikel 5;
3.2.j. om de betrokkene gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (profilering), zie ook artikel 4;
3.2.k. om de website en de dienstverlening van AMSLOD te beheren, te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
3.2.l. het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website;
3.2.m. om (de veiligheid van) onze dienstverlening te verbeteren, onder andere door het uitvoeren van controles;
3.2.n. om u op de hoogte te brengen van nieuws, ontwikkelingen, diensten en producten van AMSLOD;
3.2.o. om onze diensten te kunnen evalueren, te onderzoeken en te ontwikkelen;
3.2.p. voor interne kwaliteitsdoeleinden;
3.2.q. voor marketing/commerciële doeleinden;
3.2.r. voor werving en selectie;
3.2.s. om aan een wettelijke verplichting te voldoen die op AMSLOD rust;
3.2.t. om tevredenheidonderzoeken te kunnen uitvoeren.
3.3. De verstrekking van de naam, adres, telefoonnummer en het e-mailadres van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, adres, telefoonnummer en het e-mailadres kan geen overeenkomst tot stand komen.
3.4. AMSLOD zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
3.5. AMSLOD verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. AMSLOD streeft naar minimale gegevensverwerking.
3.6. AMSLOD zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

 

ARTIKEL 4. PROFILERING
4.1. Profilering wordt enkel uitgevoerd indien de betrokkene daarvoor toestemming aan AMSLOD heeft verleend. Deze toestemming kan door de betrokkene te allen tijde worden ingetrokken.
4.2. Het doel van profilering is:
4.2.a. de betrokkene op de website advertenties of overig content te tonen waarvan AMSLOD vermoedt dat de inhoud van de advertentie of content in overeenstemming is met de interesses van de betrokkene;
4.2.b. marketinganalyses;
4.2.c. sturen van een gepersonaliseerde nieuwsbrief.
4.3. Profilering kan plaatsvinden door een combinatie van de gegevens die de betrokkene bij het aanmaken van een account verstrekt heeft en van data die afkomstig zijn uit verschillende cookies.
4.4. Voor profileringsdoeleinden kunnen de volgende gegevens door AMSLOD worden verwerkt:
4.4.a. geslacht;
4.4.b. leeftijd;
4.4.c. locatiegegevens;
4.4.d. zoekopdrachten ingevoerd op de website;
4.4.e. surfgedrag.

 

ARTIKEL 5. NIEUWSBRIEVEN
5.1. Er worden enkel nieuwsbrieven naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan AMSLOD. De betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 6.
5.2. AMSLOD zal de betrokkene niet voor directe marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

 

ARTIKEL 6. AFMELDEN VOOR NIEUWSBRIEVEN
6.1. De betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:
6.1.a. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
6.1.b. door contact op te nemen met AMSLOD, zie artikel 13.1 voor de contactgegevens.
6.2. In elke nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.

 

ARTIKEL 7. BEWAARTERMIJNEN EN WISSEN VAN PERSOONSGEGEVENS
7.1 AMSLOD bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. AMSLOD bewaart persoonsgegevens zo lang als wij dat nodig achten om diensten te kunnen verlenen, de betrokkene in staat te stellen om de website te gebruiken, toepasselijke wetgeving na te leven, geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.
7.2. AMSLOD zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
7.2.a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
7.2.b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
7.2.c. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
7.3. AMSLOD is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is. 

 

ARTIKEL 8. VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN
8.1. AMSLOD zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:
8.1.a. AMSLOD daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
8.1.b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
8.1.c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
8.1.d. de doorgifte geschiedt aan een door AMSLOD voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker AMSLOD een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
8.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.
8.3 Het kan soms nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan derden die buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') zijn gevestigd. In overeenstemming met de AVG zal AMSLOD uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen buiten de EER:

1.         als de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt; of

2.         indien passende waarborgen worden geboden en de betrokkene afdwingbare rechten heeft en over goede rechtsmiddelen beschikt; of

3.         de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van uw overeenkomst met AMSLOD; of

4.         indien de betrokkene uitdrukkelijk met de doorgifte heeft ingestemd, na te zijn ingelicht over de risico’s die de doorgifte met zich brengt; of

5.         indien de doorgifte noodzakelijk is wegens gewichtige redenen van algemeen belang; of

6.         indien de doorgifte incidenteel en noodzakelijk is voor dwingende belangen van AMSLOD en AMSLOD passende waarborgen heeft genomen en de Autoriteit Persoonsgegevens hierover heeft ingelicht.

In situaties waarin Amslod uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeeft, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed beschermd blijven.

 

ARTIKEL 9. INZAGERECHT, RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID, RECTIFICATIE EN VERWIJDEREN
9.1. Op verzoek verleent AMSLOD aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die AMSLOD van hem bijhoudt en verstrekt AMSLOD de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
9.2. AMSLOD biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die AMSLOD van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
9.3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij AMSLOD worden ingediend, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens van AMSLOD. AMSLOD reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

 

ARTIKEL 10. BEZWAAR
10.1. De betrokkene kan bij AMSLOD bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat AMSLOD het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt AMSLOD met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij AMSLOD bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

 

ARTIKEL 11. RECHT VAN BEPERKING
11.1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene AMSLOD verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

 

ARTIKEL 12. INTREKKEN VAN TOESTEMMING
U kunt daarnaast uw verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken. Na ontvangst van uw brief of e-mail zal AMSLOD de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor de betrokkene toestemming had verleend direct staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

 

ARTIKEL 13. CONTACT
13.1. Voor vragen over de wijze waarop AMSLOD persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die AMSLOD van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met AMSLOD. 
Contactgegevens:
AMSLOD B.V.
Adres: Blankenstein 260
Postcode/plaats: 7943 PG Meppel
e-mailadres: [email protected]
telefoonnummer: 038 – 202 0808
13.2. Indien AMSLOD op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt AMSLOD de betrokkene daarvan op de hoogte.

 

ARTIKEL 14. BEVEILIGINGSMAATREGELEN
14.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft AMSLOD verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.
14.2. AMSLOD neemt de volgende veiligheidsmaatregelen:
14.2.a. het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;
14.2.b. het gebruiken van beveiligde netwerkverbindingen;
14.2.c. gegevens die aan AMSLOD worden verstrekt, worden middels een beveiligde web-omgeving opgeslagen;
14.2.d. het versleuteld opslaan van de gegevens in de database;
14.2.e. het periodiek (laten) controleren van de genomen beveiligingsmaatregelen;
14.2.f. tijdige software updates en back-ups op externe, losgekoppelde beveiligde gegevensdragers;
14.2.g. e-mailberichten en/of andere documenten waarin persoonsgegevens van betrokkenen zijn opgenomen worden in de regel niet uitgeprint. Indien er toch iets wordt uitgeprint, dan wordt het document direct na gebruik vernietigd;
14.2.h. fysieke bescherming van haar IT-voorzieningen en apparatuur tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen.

 

ARTIKEL 15. PRIVACY BELEID VAN DERDEN
15.1. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of applicaties van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. AMSLOD aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website of applicatie geraadpleegd te worden.

 

ARTIKEL 16. WIJZIGINGEN
16.1. AMSLOD behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op de website staat de nieuwste versie van de privacyverklaring van AMSLOD.

 

ARTIKEL 17. DATALEK
17.1. Indien zich bij AMSLOD een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal AMSLOD daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
17.2. Indien er sprake is van een datalek bij AMSLOD dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt AMSLOD de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

 

ARTIKEL 18. COOKIES
18.1. AMSLOD gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Voor meer informatie over het beleid van AMSLOD ten aanzien van cookies verwijzen wij u naar onze cookiepolicy https://amslod.nl/cookie-policy/. Wijzigingen of aanvullingen van ons cookiebeleid worden hier gepubliceerd. AMSLOD raadt de bezoeker aan om regelmatig dit beleid te controleren.

 

ARTIKEL 19. KLACHT INDIENEN
19.1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door AMSLOD niet in overeenstemming is met deze privacyverklaring en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een juridische procedure starten. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens treft u aan door hier te klikken.

x
loader
Bezig met laden...